dijous, 31 de març de 2016

Música i proporció en el nostre interior i en el macrocosmos

Tot és vibració, l’univers es una manifestació que vibra, des de les partícules més petites, a nivell sub atòmic, fins al gir de les galàxies en el macrocosmos.

Tot el que veiem o senten els nostres sentits respon a un rang de freqüencies diferent, però respon a una mateixa espiral de creixement que es desenvolupa.
Les ones de so, igual que les del espectre electomagnètic van creixent en velocitat.
Es manifesta un cicle despres del qual es tornen a repetir les mateixes notes, com si es repetissin els colors de l’arc de sant matí en un rang diferent.
Espiral notes freqüències
El nostre cos distingeix els sons amb aquesta particularitat espiral, perquè el propi aparell receptor de les ones té aquesta mateixa forma espiral.
Les freqüencies tenen la propietat de ressonar amb les coses de proporcions afins. Per això es important utilitzar proporcions harmonitzadores, la nota que toquem sona diferent si comencem l’escala en una nota diferent. Quines freqüencies utilitzem sempre ha generat discusió actualment hi ha l’estandart de afinar la nota La a 440hz. Segons alguns determinada per Goebles… però hi ha gent que demana recuperar la afinació de La en 432hz, per què és multiple de 8hz, que es corresppon amb la ressònància de Schuman, en la que ressona la terra.
Aquest gràfic ens mostra com funcionen els armònics d’una ona.
Ampliació:
Es important quines frequències fem servir per que cadascuna genera una geometria diferent. Hans Jenny va veure que les ones de so generen patrons geomètrics, i ho va anomenar cymatica, ciencia a través de la qual va comprovar com el so genera ones que reordenen la materia i segons quina freqüència sona es genera ordre o caos.
432hz vs 440hz
Podem veure com les notes del piano fan dibuixos diferents, no només la freqüència intervé en el dibuix, el timbre, la claredad i el tipus de materia que ressona poder incidir en l’harmonia de les formes.
Formes generades per les notes del piano
Masaru Emoto va realitzar un experiment congelant aigua exposada als sons i va poder veure com la cristalització de aigues exposades a diferents notes  donava diferents cristalitzacions:
Saber-ne més:
http://www.youtube.com/watch?v=01gYfRr4boI%5D

Aquesta informació sobre el significat de les proporcions de la natura , la geometria i el so , no és un coneixement modern de la humanitat, trobem a la capella escocessa de Rosslyn una serie de glifos que representen les formes que fan diferents freqüències, de manera que reprensenta una partitura de pedra. Hi ha qui ho ha traduït en música. Les proporcions musicals les trobem repetides en l’arquitectura de temples, com catedrals. Mirem el cas de Chartreusse.
Stonenge
I fins i tot ho trobem en monuments megalitics, mirem stonenge. Coincideixen les proporcions harmòniques musicals, amb les proprcions harmòniques del firmament i del nostre sistema solar, amb l’arquitectura dels nostres temples sagrats.
Noves investigacions han parlat que a més a més de les proporcions còsmiques a Stonenge s’hi sumen proporcions musicals, i que stonenge, era com una gran xilofon, o campanar de pedra afinat.
Més informació a:
Saber-ne més de Chartreusse, Rosslyn chappel, Stonenge
Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=HlRB1nNmFPQ
Tot és un fractal, cada fragment manté les mateixes proporcions i relacions que el tot, així si fem una proporció o geometria harmònca en una porció de la nostra vida, aquesta ressonarà amb la resta de l’univres i ens ajudrarà a armonitzar-nos.

Bé fins aquí una primera aproximació a la forma el so incidint en la materia de forma tridimensional, modificant-la, aquesta reordenació es fa d’acord amb la geometria sagrada que concorda amb les procorcions fisiques amb les que es relacionen els atoms i particules subtaòmiques de la materia. aqueste mateixes proporcions són les que s’utilitzen en la creació de temples sagrats i en la natura.
Així que les ones de so ens revelen l’estructura de l’univers i ens fan resonar el nostre cos per retornarar-nos a l’harmonia amb aquest?